- خدمات تایپ،تکثیر و... در محل دانشگاه ارائه می گردد.

- به کلیه دانشجویان، بر اساس مقطع تحصیلی، سهمیه رایگان محدود برای کپی و پرینت تخصیص داده می شود.


اطلاعیه ها (بایگانی)