آدرس: کرمان - انتهای اتوبان هفت باغ علوی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

شماره تماس: 03433776611

پست الکترونیکEducation@kgut.ac.ir  

 

رديف

نام

نام خانوادگي

كارشناس

شماره تماس

پيش شماره 034

1

حجت

كارآموزيان

كارشناس

 دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

و

دانشكده مهندسي مكانيك ومواد

31623259

2

محمدعلي

ميرزايي

كارشناس

دانشكده  مهندسي عمران و نقشه برداري

و

دانشكده  علوم و فناوري هاي نوين

31623258

3

ويدا

ايرانمنش

كارشناس دانشكده

شيمي و مهندسي شيمي

31623401

4

اعظم

حسيني

كارشناس پژوهشكده انرژي

31623329

5

مهران

پورجوپاري

كارشناس پژوهشكده علوم محيطي

31623284

6

اكرم

انجم شعاع

 كارشناس شهريه

31623194

7

اسماء

جهان پيما

كارشناس آموزش

31623263

8

محمد

شيرازي

بايگاني آموزش

31623451

31623199

9

مرتضي

عرب پور

 كارشناس نظام وظيفه

31623372

10

سحر

دستور

 كارشناس آموزش

31623176

11

مجتبي 

ملك نژاد

مسئول سيستم جامع آموزشي

31623333