گروه فوتونیک در مقطع دکتری فیزیک اتمی و مولکولی و همچنین در مقطع ارشد فوتونیک و مهندسی پلاسما دانشجو دارد.