تعرفه اجاره روزانه سالن ­هاي همايش دانشگاه

  • سالن شهيد حاج قاسم سليماني با ظرفيت 800 نفر به مبلغ 350/000/000 ريال (سيصد و پنجاه ميليون ريال)
  • سالن شماره 2 با ظرفيت 300 نفر به مبلغ 200/000/000 ريال (دويست ميليون ريال)
  • سالن شماره 27 با ظرفيت 150 نفر به مبلغ 50/000/000 ريال (پنجاه ميليون ريال)
  • سالن شماره 16 با ظرفيت 100 نفر به مبلغ 50/000/000 ريال (پنجاه ميليون ريال)
  • فضاي نمايشگاهي دانشگاه به مبلغ 70/000/000 ريال (هفتاد ميليون ريال)