کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و... توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب انجام خواهد شد. رئیس دبیرخانه توسط رئیس هیأت اجرایی جذب تعیین گردیده و زیرنظر دبیر هیأت اجرایی جذب فعالیت می‌نماید.

 


اطلاعیه ها (بایگانی)