1-  دریافت و جمع‌آوری درخواست متقاضیان؛

2-  بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب؛

3-  تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال به کمیته‌های بررسی توانایی‌‌های علمی و صلاحیت عمومی؛

4-  تشکیل جلسات کارگرو‌ه‌های بررسی توانایی علمی و بررسی صلاحیت عمومی برای بررسی پرونده‌ها و ارسال نتایج به دبیرخانه جذب؛

5-  ارسال نتایج بررسی کارگرو‌ه‌های توانایی علمی و صلاحیت عمومی توسط دبیرخانه به هیأت اجرایی جذب؛

6-  اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب؛

7-  ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته‌اند به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم؛

8-  اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیأت مرکزی جذب وزارت علوم؛

9-  اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی.

 


اطلاعیه ها (بایگانی)