عنوان آزمایشگاه: سیستم های مخابراتی و الکترونیک

تجهیزات:

1-     اسیلسكوپ دیجیتال چهار كاناله Tektronix

2-     Function Generator شركت  Peaktech با فركانس 150 MHz و نرخ نمونه برداري 400 Ms/s

3-     پردازنده پرقدرت (سرور) 40 هسته اي 9Gen 380 HP ProLiant DL

4-     منبع تعذیه دو كاناله Dazheng

5-     مولتي متر دیجیتال شركت Hioki

نام کارشناس: ندارد. مسئول: دکتر محمدحسین استوارزاده

شماره تماس: 03433776611