ترکیب کمیسیون های تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه

ردیف

نام کمیسیون

 رشته های مربوطه

1

فنی و مهندسی 1

1-     مهندسی عمران- کلیه گرایش ها

2-     مهندسی مکانیک- کلیه گرایش ها

3-     مهندسی معدن- کلیه گرایش ها

4-     مهندسی شیمی- کلیه گرایش ها

5-     مهندسی پلیمر- کلیه گرایش ها

6-     سایر رشته های مهندسی

 

2

فنی و مهندسی 2

1-     مهندسی برق- کلیه گرایش ها

2-     مهندسی کامپیوتر- کلیه گرایش ها

3-     مهندسی هسته ای- کلیه گرایش ها

 

3

علوم پایه

1-     ریاضی- کلیه گرایش ها

2-     فیزیک- کلیه گرایش ها

3-     شیمی- کلیه گرایش ها

4-     ژئوفیزیک- کلیه گرایش ها

5-     زمین شناسی- کلیه گرایش ها

 

4

کشاورزی و زیست شناسی

1-     کشاورزی- کلیه گرایش ها

2-     دامپروری- کلیه گرایش ها

3-     زیست شناسی- کلیه گرایش ها