صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات آزمايشگاه آشکارسازي و دزيمتري

 
دریل شارژی
_
0
سید مهدی هاشمی
درخواست تجهیز
هویه
_
0
سید مهدی هاشمی
درخواست تجهیز
منبع تغذیه
_
0
سید مهدی هاشمی
درخواست تجهیز
اسیلوسکوپ
_
0
سید مهدی هاشمی
درخواست تجهیز
سیگنال ژنراتور
_
0
سید مهدی هاشمی
درخواست تجهیز
دوربین میکروسکوپ
_
0
سید مهدی هاشمی
درخواست تجهیز
ميکروسکوپ
_
0
سيد مهدي هاشمي
درخواست تجهیز
آشکارساز راد 7
_
0
سید مهدی هاشمی
درخواست تجهیز