صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات نانو فناوري

 
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
نمونه
0
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز
کروماتوگرافی مایع با کارایی بسیار بالا
نمونه
1200000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز
همزن مکانیکی
ساعت
200000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز
اسپکتروفتومتر
ساعت
200000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز
کروماتوگرافی یونی
_
0
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز
پتانسو استات –گالوانو استات
ساعت
500000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز
لایه نشانی شیمیایی بخار
_
0
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز
پروب اولتراسونیک
ساعت
200000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز
الکتروفورز موئینه
ساعت
300000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز
الکترو ریسی
ساعت
300000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز