صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات بيوتکنولوژي

 
اسپکتروفتومتر- جذب UV
ندارد
0
نرگس عامري
درخواست تجهیز
سانتریفیوژ یخچالدار
ندارد
0
نرگس عامری
درخواست تجهیز
آون
ندارد
0
نرگس عامري
درخواست تجهیز
فرمانتور
ندارد
0
نرگس عامري
درخواست تجهیز
الکتروریسی
ندارد
0
نرگس عامری
درخواست تجهیز