صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات فيزيولوژي گياهي

 
فریزر 80-
_
0
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز
سوکسله
هرنمونه بدون مواد مصرفی
400000
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز
اسپکتروفتومتر Cary 50
ساعت
500000
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز
کلدال
هرنمونه بدون مواد مصرفی
400000
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز
فلیم فتومتر
هرنمونه بدون آماده سازی
400000
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز
بیو اسکن
_
0
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز