صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات آزمایشگاه محیط زیست

 
الکتروشیمی پتانسیواستات
ساعت
0
علی اخگر
3301
درخواست تجهیز
اسپکتروفتومتری فلورسنت
ساعت
1000000
علی اخگر
3301
درخواست تجهیز
اسپکتروفتومتری
ساعت
400000
علی اخگر
3301
درخواست تجهیز
 کاپیلاری لوله موئین
عدد
2000000
علی اخگر
3301
درخواست تجهیز
کرماتوگرافی مایع با کارایی بالا
عدد
800000
علی اخگر
3301
درخواست تجهیز
کرماتوگرافی گازی
عدد
800000
علی اخگر
3301
درخواست تجهیز
جذب اتمی
عدد
600000
علی اخگر
3301
درخواست تجهیز
جذب اتمی
عدد
200000
علی اخگر
3301
درخواست تجهیز