صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات شيمي آلي و دارويي

 
اندازه گیری pH
نمونه
150000
بتول لشکری
3310
درخواست تجهیز/آزمون
اندازه گیری COD
نمونه
1500000
بتول لشکری
53
درخواست تجهیز/آزمون
اندازه گیری نیترات
نمونه
1200000
بتول لشکری
3310
درخواست تجهیز/آزمون
اندازه گیری سولفات
نمونه
1200000
بتول لشکری
3310
درخواست تجهیز/آزمون
اندازه گیری EC
نمونه
250000
بتول لشکری
3310
درخواست تجهیز/آزمون
اندازه گیری TDS
نمونه
250000
بتول لشکری
3310
درخواست تجهیز/آزمون
اندازه گیری کلر
نمونه
1200000
بتول لشکری
3310
درخواست تجهیز/آزمون
طیف سنجی مادون قرمز FT-IR
900000
بتول لشکری
3310
درخواست تجهیز/آزمون
دستگاه کروماتوگرافی لایه نازک
نمونه
0
بتول لشکری
3310
درخواست تجهیز/آزمون
دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب
ساعت
0
بتول لشکری
3310
درخواست تجهیز/آزمون