صفحه اصلي > تماس با ما 
 
# دانشکده گروه آزمایشگاه کارشناس شماره داخلی
1 پژوهشکده انرژی گروه پژوهشی پيل سوختي و هيدروژن آزمايشگاه پيل سوختي و هيدروژن مریم سلاجقه
2 پژوهشکده انرژی گروه پژوهشی پيل سوختي و هيدروژن آزمايشگاه سوخت و احتراق مریم سلاجقه 3287
3 پژوهشکده انرژی گروه پژوهشي انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي آزمايشگاه سيستم هاي اندازه گيري انرژي مریم سلاجقه 3287
4 پژوهشکده انرژی گروه پژوهشي انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي آزمايشگاه تبديل انرژي و انرژي هاي تجديد پذير مریم سلاجقه 3287
5 پژوهشکده انرژی گروه پژوهشي بهينه سازي و مديريت انرژي آزمايشگاه مديريت و بهينه سازي انرژي مریم سلاجقه 3287
6 پژوهشکده علوم محیطی گروه پژوهشی محيط زيست آزمایشگاه محیط زیست علی اخگر 3301
7 پژوهشکده علوم محیطی گروه پژوهشي اكولوژي فيزيولوژي گياهي مژده اسماعیل بیگی 3319
8 پژوهشکده علوم محیطی گروه پژوهشي بيوتكنولوژي اتاق ميکروسکوپ محسن مدرس 3322
9 پژوهشکده علوم محیطی گروه پژوهشي بيوتكنولوژي الکتروفورز محسن مدرس 3322
10 پژوهشکده علوم محیطی گروه پژوهشي بيوتكنولوژي بیوشیمی و مهندسی ژنتیک محسن مدرس 3322
11 پژوهشکده علوم محیطی گروه پژوهشي بيوتكنولوژي بيوتکنولوژي نرگس عامری
12 پژوهشکده علوم محیطی گروه پژوهشي بيوتكنولوژي بيوتکنولوژي جانوري نرگس عامری
13 پژوهشکده علوم محیطی گروه پژوهشي بيوتكنولوژي بيوتکنولوژي گياهي محسن مدرس 3322
14 پژوهشکده علوم محیطی گروه پژوهشي بيوتكنولوژي پي سي آر محسن مدرس 3322
15 پژوهشکده علوم محیطی گروه پژوهشي بيوتكنولوژي عکسبرداري محسن مدرس 3322
16 پژوهشکده علوم محیطی گروه پژوهشي بيوتكنولوژي فريزينگ محسن مدرس 3322
17 پژوهشکده علوم محیطی گروه پژوهشي بيوتكنولوژي فلوسيتومتري محسن مدرس 3322
18 پژوهشکده علوم محیطی گروه پژوهشي تنوع زيستي تنوع زیستی مژده اسماعیل بیگی 3319
19 پژوهشکده فوتونیک گروه پژوهشي ليزر آزمایشگاه فیبر نوری و تایید نمونه مشخصات خطی فیبر نوری سپیده یزدان پناه 3198
20 پژوهشکده فوتونیک گروه پژوهشي ليزر پراکندگی نور دینامیکی الهام سمیعی 3294
21 پژوهشکده مهندسی مواد گروه پژوهشی فلزات آناليز پيشرفته مواد محسن نمازی زادگان 3249
22 پژوهشکده مهندسی مواد گروه پژوهشی فلزات آناليز حرارتي مرتضی میرزائی 3305
23 پژوهشکده مهندسی مواد گروه پژوهشی فلزات خواص مکانيکي محسن نمازی زادگان 3249
24 پژوهشکده مهندسی مواد گروه پژوهشی فلزات عمليات حرارتي محسن نمازی زادگان 3249
25 پژوهشکده مهندسی مواد گروه پژوهشی فلزات متالورژي پودر مرتضی میرزائی 3305
26 پژوهشکده مهندسی مواد گروه پژوهشی فلزات ميکروسکوپ نيروي اتمي مرتضی میرزائی 3305
27 پژوهشکده مهندسی مواد گروه پژوهشي موادنو شيمي آلي و دارويي بتول لشکری 3310
28 پژوهشکده مهندسی مواد گروه پژوهشي موادنو شيمي دستگاهي بتول لشکری 3310
29 پژوهشکده مهندسی مواد گروه پژوهشي موادنو ماکروويو سنتزي بتول لشکری 3310
30 دانشکده شیمی و مهندسی شیمی گروه آموزشي مهندسي پليمر آزمايشگاه شکل‌دهي پليمرها دکتر هژیر کورکی 3394
31 دانشکده علوم و فناوری های نوین گروه آموزشي مهندسي هسته اي آزمايشگاه آشکارسازي و دزيمتري سید مهدی هاشمی
32 دانشکده علوم و فناوری های نوین گروه آموزشي مهندسي هسته اي آزمايشگاه رآکتور سید مهدی هاشمی
33 دانشکده علوم و فناوری های نوین گروه آموزشي مهندسي هسته اي آزمايشگاه فيزيک هسته اي سید مهدی هاشمی
34 دانشکده علوم و فناوری های نوین گروه آموزشي نانو فناوري نانو فناوري زهرا افضلی 3227
35 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل انرژی تجدیدپذیر محمدعلی پورافشار 3162
36 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک تعيين حد خميري و رواني خاک وحید توفیق
37 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک تعيين حد رواني خاک وحید توفیق
38 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک آز مايش CBR وحید توفیق
39 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک آزمایش سه محوری خاک وحید توفیق
40 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک آزمايش ارزش ماسه وحید توفیق
41 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک آزمايش برش مستقيم وحید توفیق
42 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک آزمايش پين هول وحید توفیق
43 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک آزمايش تحکيم وحید توفیق
44 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک آزمايش تعيين تراکم خاک وحید توفیق
45 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک آزمايش دانه بندي خاک وحید توفیق
46 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک آزمايش درجه نفوذ قير وحید توفیق 3224
47 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک آزمايش نفوذپذيري خاک وحید توفیق
48 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک آزمايش هيدرومتري خاک وحید توفیق
49 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک حد انقباظ وحید توفیق
50 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک حمام آسفالت-بن مارين وحید توفیق 3224
51 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک نمونه گيري خاک وحید توفیق 3224
52 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري سنجش از دور دکتر علی اسمعیلی