سرپرست خوابگاه ها

ضوابط

  1. خوابگاه هاي دانشگاه تنها به دانشجويان روزانه تعلق می گيرد.
  2. خوابگاهها به صورت سوئیت های مستقل  و در محل دانشگاه قرار دارند.
  3. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی می باشد.

قوانین و مقررات خوابگاه ها   (فایل)

راهنمای ثبت نام و پرداخت online هزینه خوابگاه (فایل)

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)