مهندسی زلزله

هدف از رشته مهندسی زلزله، تربیت افرادی است که دارای توانایی لازم جهت تحلیل، طراحی و نظارت سازه ها در مقابل بارهای ناشی از زلزله بوده و بتوانند در امور تخصصی مربوط به تحلیل خطر پذیری، بهسازی لرزه ای، بررسی آسیب پذیری، تعیین قابلیت اطمینان سازه های ویژه مانند سد، پل، تونل و همچنین شریان های حیاتی در برابر زلزله و ارتعاشات تصادفی اظهارنظر کارشناسی نموده و همچنین توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسائلی که در این زمینه ها با آن روبرو می شوند را دارا باشند.

مهندسی ژئوتکنیک

رشد روزافزون تاسیسات حیاتی و صنایع بزرگ از یک سو و خسارات وارده بر مناطق زلزله خیز از سوی دیگر، موجب شده تا رشته مهندسی ژئوتکنیک از دیدگاه بررسی تاثیر رفتار لرزه ای خاک بر سازه ها بسیار مورد توجه قرار گیرد. هدف از رشته ژئوتکنیک تربیت افرادی است که توانایی کافی در مطالعه رفتار مهندسى سنگها وخاک ها در محل اجراى طرح هاى عمرانى وارائه راه حل هاى مناسب جهت بهسازى شرایط را داشته باشند

 


اطلاعیه ها (بایگانی)