سرپرست اداره روابط عمومی 

نام و نام خانوادگی عباس تقی زاده

رشته تحصیلی و تخصص:   علوم ارتباطات

شماره تماس: 33778011-034

شماره داخلی:  3256                                                    

 

 

 فصلنامه نوآوران تابستان 1402