نام و نام خانوادگی: مهنوش علیزاده
سمت: کارشناس روابط عمومی (مسئول برگزاری همایشها)
شماره تماس: 03433778011
پست الکترونیک: Alizadehma75@gmail.com

انام و نام خانوادگی: ابوذر غفاری مقدم
سمت:  امور دفتری و سمعی بصری
شماره تماس: 03433778011
پست الکترونیک a.ghaffari.moghaddam@gmail.com

 فصلنامه نوآوران تابستان 1402