تعرفه اجاره روزانه سالن ­هاي همايش دانشگاه

سالن شهيد حاج قاسم سليماني با ظرفيت ۸۰۰ نفر به مبلغ 45۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال (چهارصد و پنجاه ميليون ريال)

سالن شماره ۲ با ظرفيت ۳۰۰ نفر به مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال (سيصد ميليون ريال)

سالن شماره ۲۷ با ظرفيت ۱۵۰ نفر به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال (پنجاه ميليون ريال)

سالن شماره ۱۶ با ظرفيت ۱۰۰ نفر به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال (پنجاه ميليون ريال)

فضاي نمايشگاهي دانشگاه (لابی سالن شهيد حاج قاسم سليماني) به مبلغ 100/۰۰۰/۰۰۰ ريال (یکصد ميليون ريال)