اعضای هیئت رئیسه

  • دکتر حسین محبی رئیس دانشگاه
  • دکتر سید مظفر منصوری رئیس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
  • دکتر فرشید کی نیا رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان
  • دکتر امین باقی زاده معاون اداری و مالی دانشگاه
  • دکتر علی نگارستانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  • دکتر روح الله فدایی نژاد معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

                                       


اطلاعیه ها (بایگانی)