صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات نانو فناوري

 
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
نمونه
0
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز/آزمون
کروماتوگرافی مایع با کارایی بسیار بالا
نمونه
1200000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز/آزمون
همزن مکانیکی
ساعت
200000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز/آزمون
اسپکتروفتومتر
ساعت
200000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز/آزمون
کروماتوگرافی یونی
_
0
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز/آزمون
پتانسو استات –گالوانو استات
ساعت
500000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز/آزمون
لایه نشانی شیمیایی بخار
_
0
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز/آزمون
پروب اولتراسونیک
ساعت
1000000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز/آزمون
الکتروفورز موئینه
ساعت
300000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز/آزمون
الکترو ریسی
ساعت
300000
زهرا افضلی
3227
درخواست تجهیز/آزمون