صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات آزمايشگاه تبديل انرژي و انرژي هاي تجديد پذير

 
سیکل تبرید تراکمی
_
0
مریم سلاجقه
3287
درخواست تجهیز/آزمون
سیکل تبرید جذبی
_
0
مریم سلاجقه
3287
درخواست تجهیز/آزمون
دستگاه شبیه ساز خورشیدی
روزانه
2000000
مریم سلاجقه
3287
درخواست تجهیز/آزمون