صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات بيوتکنولوژي گياهي

 
سانتریفیوژ
5دقیقه
150000
محسن مدرس
3322
درخواست تجهیز
هود لامینار
ساعت
300000
محسن مدرس
3322
درخواست تجهیز
Ph متر
قرائت
40000
محسن مدرس
3322
درخواست تجهیز
اسکن دراپ
قرائت
50000
محسن مدرس
3322
درخواست تجهیز
شیکرانکوباتور
ساعت
50000
محسن مدرس
3322
درخواست تجهیز
ژرمیناتور
ساعت
70000
محسن مدرس
3322
درخواست تجهیز