صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات بيوتکنولوژي

 
سانتریفیوژ یخچال دار
250000
3307
درخواست تجهیز
شیکر انکوباتور
30000
نرگس عامری
3307
درخواست تجهیز
pH meter
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
نرگس عامری
درخواست تجهیز
اسپکتروفتومتر- جذب UV
ندارد
300000
نرگس عامری
درخواست تجهیز
سانتریفیوژ یخچالدار
ندارد
0
نرگس عامری
درخواست تجهیز
فرمانتور
ندارد
0
نرگس عامري
درخواست تجهیز
الکتروریسی
ندارد
0
نرگس عامری
درخواست تجهیز