صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات تنوع زیستی

 
ژرمیناتور (اتاقک رشد)
_
0
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز
ترموسایکلر
_
0
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز
فیتوترون
_
0
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز
فریزر 80-
_
0
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز
میکروسانتریفیوژ
_
0
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز
بینی کولار (استریومیکروسکوپ)
_
0
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز
میکروسکوپ
_
0
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز
آون
_
0
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز
انکوباتور
ساعت
300000
مژده اسماعیل بیگی
3319
درخواست تجهیز