صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات بیوشیمی و مهندسی ژنتیک

 
الیزا
خوانش
150000
محسن مدرس
3322
درخواست تجهیز
سونیکاتور(التراسونیک
ساعت
250000
محسن مدرس
3322
درخواست تجهیز