صفحه اصلي > تجهیزات 

لیست تجهیزات آناليز پيشرفته مواد

 
دستگاه میکرو فلورو سنس اشعه ایکس
نمونه
300000
محسن نمازی زادگان
3249
درخواست تجهیز
دستگاه تفرق اشعه ایکس
نمونه
1100000
محسن نمازی زادگان
3249
درخواست تجهیز