صفحه اصلي > تخفيف خدمات آزمايشگاهي 
 

تخفيفات شبكه آزمايشگاهي

 

***امكان استفاده از گرنت شبكه‌ي آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي جهت تخفيف خدمات .**

 

خدمات اعتباري و طرح تخفيف خدمات

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي سراسر كشور، دانشجويان دكتري و پژوهشگران پسا دكتري، شركت‌هاي دانش بنيان و صنايع كشور و ساير پژوهشگران براي دريافت خدمات آزمايشگاهي از طريق باشگاه مشتريان شبكه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي حمايت مي‌كند.